Type to search

maharashtra आवर्जून वाचाच धुळे

धुळे जि.प., पं.स.चे गट आणि गण जाहीर

Share
धुळे । प्रतिनिधी :  धुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गट व गण जाहीर करण्यात आले आहेत. याबाबत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.

खंबाळे अनुसूचित जमाती (स्त्री)- खेरखुटी गृप, जोयदा गृप,खंबाळे गृप, आंबे अनुसूचित जमाती-आंबे गृप, हिवरखेडा गृप, हिगाव,जामन्यापाडा, खामखेडा प्र.आ.गृप.रोहिणी अनुसूचित जमाती- रोहिणी, भोईटी, लाकड्या हनुमान. दहिवद अनुसूचित जमाती- दहिवद, चिलारे गृप 3) असली गृप, हाडाखेड अनुसूचित जमाती- हाडाखेड, सुळे गृप, लोकी, नटवाडे गृप, हिंगोणीपाडा, वाघाडी अनुसूचित जमाती स्त्री- वाघाडी, सुभाषनगर, निमझरी,वरझडी. वाडी बु. अनुसूचित जमाती- वाडी बु., वाडी खुर्द, चांदसे गृप, 4) वासर्डी, नांदडे गृप.

अर्थे खु. नागरिकांचा मागासवर्गप्रवर्ग- बलकुवे गृप,.कुवे, अर्थे खु.,अर्थे बु.. विखरण बु. नागरिकांचा मागासवर्गप्रवर्ग स्त्री- विखरण बु.गृप, जुने भामपुर, नवे भामपुर. जळोद, अनुसूचित जमाती- जळोद गृप, तर्‍हाड कसबे, वरुड, भटाणे. तर्‍हाडी नागरीकांचा मागासप्रवर्ग (स्त्री)- तर्‍हाडी त. त. गृप, जवखेडा, लोंढरे, अंतुर्ली. वनावल, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- भरवाडे, चांदपुरी, टेकवाडे, टेंभे बुद्रूक, खामखेडा प्र.था., रुंदावली, वनावल. जातोडा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- जातोडा, बाळदे, उप्परपींड, बोरगाव, साकवद, गिधाडे, खर्दे खुर्द, बाभुळदे.

शिंगावे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- शिंगावे, खर्दे बुद्रूक, उंटावद, हिंगोणी बुद्रूक. वर्षी सर्वसाधरण (स्त्री)- पाटण, सुकवद, गव्हाणे, अजंदे खुर्दे, दत्ताणे, दसवेल, टेंभलाय, निरगुडी, वर्षी, तावखेडा, दभाशी, कमखेडा, हुंबर्डे. बेटावद नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- वारुड, पाष्टे, म्हळसर, जातोडा, अजंदे बुद्रूक, बेटावद, मुडावद, पडावद. नरडाणा नारिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री) – नरडाणा, पिंप्राड, मेलाणे, वाघोदे, माळीच, होळ, गोराणे, विटाई, डाबली, धांदरणे, निशाणे, महाळपुर, बाभुळदे, चिरणे, कदाणे.

विखरण सर्वसाधारण (स्त्री)- हातनूर, परसामळ, अलाणे, दरखेडा, साळवे, सोनशेलू, कामपूर, विखरण, रहिमपुरे, विखुर्ले, वणी, बाम्हणे, कुरुकवाडे, जोगशेलू. मालपूर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- निमगुळ, पथारे, रामी, धावडे, झिरवे, मालपूर, सुराय. मेथी सर्वसाधारण – खर्दे बुद्रूक, कर्ले, परसुळे, मांडळ, अंजनविहिरे, मेथी, वरझडी, देगाव, सतारे, देवी, रेवाडी. चिमठाणे सर्वसाधारण- शेवाडे, वाडी, जखाणे, आरावे, अमराळे, तामथरे, चिमठाणे, दराणे, रोहणे, सवाई मुकटी. खलाणे नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- खलाणे, पिंपरखेडा, सार्वे, वायपूर, चांदगड, डांगर्णे, चिमठावळ, वालखेडा, वाघाडी बुद्रूक, वाघाडी खुर्द, कलमाडी, कंचनपुर, डोंगरगाव. छडवेल क. अनुसूचित जमाती- छडवेल, कोर्ड, वाल्हवे, विटावे, कालटेक, पांगण, खोरी, पेटले, टिटाणे, जामदे, वाजदरे, ढवळीविहीर, बासर.

दुसाणे सर्वसाधारण- दुसाणे, वेहेरगाव, म्हसाळे, हट्टी खुर्द, इंदवे, एैचाळे. वाघाडी, अनुसूचित जमाती स्त्री – ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र वाघाडी, सुभाषनगर , निमझरी, वरझडी, वाडी बु., वाडी खु., चांदसे गृप, वास9) नांदडे गृप. विखरण बु. सर्वसाधारण बलकुवे गृप, कुवे,अर्थे खु., अर्थ बु.,विखरण बु.गृप,जुने भामपुर,नवे भामपुर. तर्‍हाडी अनुसूचित जमाती- जळोद गृप, तर्‍हाड कसबे, वरुळ,भटाणे,तर्‍हाडी त.त. गृप, जवखेडा, लोढरे, अंतुर्ली. वनावल सर्वसाधारण (स्त्री)- भरवाडे, चांदपुरी, टेकवाडे, टेभे बु., खामखेडा प्र.था., रुदावली, वनावल, जातोडा, बाळदे, उपरपिंड, बोरगाव, साकवद, गिधाडे, खर्दे खु. गृप, बाभळदे.

शिगावे सर्वसाधारण- शिगावे,खदे बु., उंटावद, हिंगोणी बु., करवंद, कळमसरे, अजंदे खु., आमोदे, मांडळ. थाळनेर अनुसूचित जाती स्त्री- थाळनेर, वाठोडे, सावळदे ,अहिल्यापुर,गरताड, ताजपुरी, आढे,जैतपुर,पिप्री, कुरखळी. हिसाळे अनुसूचित जमाती स्त्री- अजनाड, बभळाज, भोरखेडा, सावेर गृप, हिसाळे गृप,तरडी, तोंदे, दोंदवाडे. मांजरोद सर्वसाधारण- होळ, नांथे, अंजदे बु., भावेर पिंपळे, घोडसगाव, मांजरोद, भोरटेक, जापोरा, पिळोदे, भाटपुरा. धमाणे अनुसूचित जमाती स्त्री- धमाणे,दाऊळ,टाकरखेड़, वडदे, तावखेडा प्र.न., साहूर, झोतवाडे, मंदाणे, धमाणे, लंघाणे, जुने कोळदे, नवे कोळदे, लोहगांव, कुंभारे, कळगाव, रंजाणे, जसाणे, हिसपूर. विरदेल अनुसूचित जाती स्त्री- विरदेल, चिलाणे, आच्छी, अमळथे, वरपाडे, नेवाडे, दलवाडे प्र.न., भडणे,वरूळ, चौगांव बु., चौगांव खु., सोनेवाडी, अक्कडसे, वरसुस, सुलवाडे. शेलबारी अनुसूचित जमाती (स्त्री)- शेलबारी, शेवडीपाडा, देगाव, उंभरे, उंभर्टी, मलांजन, धाडणे, शेनपूर, नवडणे, मालपूर, कोकले. कासारे सर्वसाधारण- कासारे, छाईल, प्रतापपूर, दिगावे, गणेशपूर, निळगव्हाण, विटाई, काळगाव, नाडसे, दारखेल.

भाडणे अनुसूचित जमाती- भाडणे, शेवाळी, महिर, तामसवाडी, नांदवण, छेडवेल प., घोडदे, सुरपान, कावठे, अंबापूर, आष्टाणे. म्हसदी प्र.नेर अनुसूचित जमाती (स्त्री)- म्हसदी प्र.नेर, शेवाळी, ककाणी, चिचखेडा, वसमार, धमनार, अक्कलपाडा, दातर्ती, बेहेड, सय्यदनगर. लामकानी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- लामकानी, सैताळे, चिंचवार, बोरीस, बेहेड, रामी, वडने, बोरसुले. सोनगीर सर्वसाधारण (स्त्री)- नंदाणे, देवभाणे, सरवड, दापुरा, बुरझड, सोनगीर. कापडणे नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- कापडणे, न्याहळोद, धनुर, कौठळ, हेंकळवाडी. फागणे नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- मोहाडी प्र.डा., विश्वनाथ, शिरधाणे, वडगाव, नवलनगर, नावरा, सातरणे, नावरी, फागणे, आर्णी, वणी, मळाणे. नगाव नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- बिलाडी, जापी, धमाणे, निमखेडी, कुंडाणे (वरखेडे), नगाव, सायने. निमडाळे अनुसूचित जाती- निमडाळे, वार, गोंदूर, मेहेरगाव, निकुंभे, कावठी, नवलाणे. कुसुंबा नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- खेडे, उडाणे, कुंडाणे, सांजोरी, कुसुंबा, गोताणे.

नेर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- नेर, शिरधाणे, खंडलाय, खंडलाय खुर्द, बांभुर्ले, अकलाड, भदाणे. बळसाणे सर्वसाधारण (स्त्री)-बळसाणे, सतमाणे, कढरे, लोणखेडी, फोफरे, घाणेगाव, छावडी, नागपूर, आयने, भडगाव, उभंड, वर्धाने. जैताणे अनुसूचित जमाती- जैताणे, वासखेडी, फोफादे, रुनमळी, वरसुस, डोमकाणी, चिपली, झिरणीपाडा. निजामपूर सर्वसाधारण- निजामपूर, भागापूर, आखाडे, उभरांडी, भामेर, खुडाणे, पेरेजपूर, कळंबीर. बुरुडके अनुसूचित जमाती (स्त्री)- बुरुडके, मावजीपाडा, लघडवाळ, रायतेल, देवजीपाडा, बोडकीखडी, नवापाडा, ब्राम्हणवेल, भोरटेपाडा, जांभोरे, नागझिरी, विहिरगाव, आमखेल, रांझणगाव. दहिवेल अनुसूचित जमाती- दहिवेल, मालनगाव, खरडबारी, सातपाडा, खांडबारा, मैंदाणे, बोदगाव, आमोडे, भोणगाव, कालदर, किरवाडे, रोहण, दापुर, झंझाळे, ढोलीपाडा. चौपाळे अनुसूचित जमाती- चौपाळे, गरताड, काकरदे, रोहोड, आमळी, धनेर, उंभरखडवा, तोरणकुडी, मचमाळ, सुतारे, जामखेल, शिरसोले.

पिंपळगाव बुद्रूक अनुसूचित जमाती- पिंपळगाव बुद्रूक, टेंभे प्र. वार्सा, मोहाणे, नांदरखी, उमरपाटा, बसरावळ, चरणमाळ. कुडाशी अनुसूचित जमाती- कुडाशी, काकशेवड, मळगाव प्र. वार्सा, खरगाव, काळंबा, चोरवड, मांजरी, मापलगाव, डांगशिरवाडे, वार्सा, शेंदवड, मोहगाव, पिंपळगाव. सुकापूर अनुसूचित जमाती (स्त्री)- सुकापूर, दरेगाव, बोपखेल, खट्याळ, शेवगे, देशशिरवाडे, बल्हाणे, विरखेल, धामणदर, पारगाव, मंडाणे. पिंपळनेर सर्वसाधारण (स्त्री)- पिंपळनेर, चिकसे. सामोडे अनुसूचित जमाती- सामोडे, म्हसदी प्र. पिंपळनेर, वाकी, जेबापूर, नवेनगर, पाणखेडा. देऊर बुद्रूक अनुसूचित जमाती(स्त्री)- देऊर बुद्रूक, देऊर खुर्द, नांद्रे, उभंड, चौगाव, लोणखेडी, मोराणे प्रनेर, पिंपरखेडे, लोहगड. आर्वी सर्वसाधारण – सडगाव, मोरशेवडी, पाडळदे, बल्हाणे, रावेर, दह्याणे, अजनाळे, आर्वी, अनकवाडी, सोनेवाडी, बेंद्रेपाडा, पुरमेपाडा. बोरविहीर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- गाडउतार, नरव्हाळ, सावळदे, रानमळा, लळींग, जुन्नेर, बोरविहीर, हडसुनी, बाभुळवाडी, वडजाई, सौंदाणे.

मुकटी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- मुकटी, अजंग, नंदाळे, आंबोडे, चिचखेडे, काळखेडे, अंचाळे, भिरडाणे, अंचाळेतांडा, आमदळ, सावळी. शिरुड नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- शिरुड, वेल्हाणे, कुंडाणे, तांडा कुंडाणे, निमगुळ, बाबरे, धामणगाव, बोधगाव, खोरदड, मोरदडतांडा, मोरदड. रतनपुरा नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग- रतनपुरा, जुनवणे, हेंद्रूण, इसरणे, मोघण, धाडरी, धाडरे, तिखी. बोरकुंड नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)- बोरकुंड, नंदाळे, होरपाडा, कुळथे, नाणे, मांडळ, विंचूर, दोंडवाळ, चांदे, तरवाडे, सीताने.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!